Release details

2019-02-11 14:30 CET
  • Print
  • Share Share

OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart ECB:s nya miniminivå

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Börsmeddelande
11.2.2019 kl. 15.30

OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart ECB:s nya miniminivå

Europeiska centralbanken (ECB) har reviderat OP Gruppens buffertkrav som en del av den SREP-process (Supervisory Review and Evaluation Process) som utgör en del av tillsynsmyndighetens årliga bedömning. Buffertkravet (P2R) stiger från 1,75 procent till 2 procent från 1.3.2019. Med beaktande av buffertkravet är OP:s nya minimigräns för kapitaltäckningen 11 procent för CET1-kapitaltäckningen och 14,5 procent för kapitalrelationen.

ECB har behållit kapitaltäckningsvägledningen (P2G) oförändrad på 1 procent. Då den här vägledningen beaktas är OP Gruppens CET1-kapitalkrav 12 procent.

OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart den nya miniminivån. Vid slutet av 2018 var OP Gruppens CET1-kapitaltäckning 20,5 procent och kapitalrelationen var 22,5 procent. Den nya minimigräns som ECB fastställt ökar kapitalkravet för kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen, vilket medför att relationstalet enligt konglomeratlagen till följd av buffertkravet sjunker med 2 procentenheter. Relationstalet enligt konglomeratlagen var 147 procent vid slutet av 2018 (minimigräns 100).

OP Gruppen omfattas av Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn. SREP-processen är en del av ECB:s normala banktillsyn som har som syfte att säkerställa att bankerna har tillräckliga riskhanteringsmetoder samt att deras kapital och likviditet räcker till för att hantera och täcka riskerna.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Tuuli Kousa
Kommunikationsdirektör

Ytterligare information:
OP:s Kommunikation, tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av 156 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. OP Gruppen har 1,9 miljoner ägarkunder.
 www.op.fi

OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.

HUG#2234381